ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

 1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 3.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 4.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 5.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 6.   Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 8.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 9.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

11.   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

12.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13.   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

15.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

18   ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ CONTROL ROOM

19.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

21.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

22.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

23.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

24.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

24.  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΣΧΕΔΙΑ

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

TOP