Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 87.096,77 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 108.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 54-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

TOP