ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2022 Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών Β΄ Φάση»

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών Β΄ Φάση» για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7336.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πρεσπών - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) συνολικού προϋπολογισμού εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 142-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

TOP