ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2023 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη 69/2022 προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 120.967,74 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 150.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2023

PDF 5            ΑΡ.ΑΠ.21-2023 Ο.Ε._όροι διαγωνισμού

PDF 5            Μελέτη Φορτηγού 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

TOP