6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης επάρκειας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο:

"Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού

και εξασφάλισης επάρκειας

του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών"

  προϋπολογισμού 1.469.850,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023

PDF 5            Απόφαση 127/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

PDF 5            Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

PDF 5            Τεχνικές Προδιαγραφές

PDF 5            Τεχνική Περιγραφή

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

PDF 5            Προϋπολογισμός Μελέτης

PDF 5            Τιμολόγιο Μελέτης

WORD1      Προϋπολογισμός Προσφοράς

WORD1      Τιμολόγιο Προσφοράς

TOP