Δωρεά σύνταξη μελέτης με τίτλο "Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας"

ΤΟ Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
-Το άρθρο 377 παρ.40 του Ν.4412/2016
-Το αρ. πρωτ. 3038/15-10-2018 αίτημα της Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την αρ. 70/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πρεσπών περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας» από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την εκπόνηση της μελέτης από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό Κων/νο Ζιώγα (Α.Μ. ΤΕΕ 87100), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2998/2018 πρωτόκολλο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Ανακοινώνει ότι:
Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας με το αρ. πρωτ. 668/21-2-2019 η μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας». Η μελέτη δόθηκε δωρεάν από την Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο Δήμο Πρεσπών και χωρίς αντάλλαγμα.
Η προαναφερθείσα μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Πρεσπών (Δημαρχείο – υπεύθυνη κα. Ζ. Λιναρά τηλ. 2385351321) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου Πρεσπών και του ΤΕΕ (δωρεά μελετών). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη του Αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Ν. Φλώρινας.

ΛΑΙΜΟΣ 26/02/2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Πασχαλίδης

PDF2    Διαβάστε την Ανακοίνωση

 

TOP