ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης "nZECom"

PDF 5      Ανακοίνωση ΣΟΧ2 / 2022

 

PDF 5     Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και δικαιολογητικά.

 

WORD1  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

TOP